Veel gestelde vragen

Waarom zouden wij een architect inhuren?

In Nederland hebt u geen ontwerper, architect of ingenieur nodig om een bouwaanvraag in te dienen, een gebouw te ontwerpen of te bouwen.

 

Architecten zijn echter beroepshalve verplicht om te ontwerpen volgens een hoge standaard en zijn gedekt door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering als er zich problemen voordoen met het ontwerp. Een tekenaar of bouwkundige heeft niet dezelfde verplichtingen om aan een vast niveau van ontwerp of concept visie te voldoen.

 

De bouwsector is in Nederland een gereguleerde sector. Er zijn kwalificaties nodig of professionele normen waaraan bouwers zich moeten houden. Zonder heldere afgekaderde tekeningen, berekeningen en specificaties is een bouwer echter vrij dit naar eigen visie in te vullen. Dit is voor een niet-deskundige niet inzichtelijk en niet te controleren, los van het feit dat zij niet kunnen ontwerpen en weinig tot geen relatie hebben met een concept (uitzonderingen daargelaten). Met dat in gedachten, kunt u in de positie terechtkomen dat niemand verplicht is om fouten recht te zetten als u een tekenaar of bouwkundige of bouwer kiest en er gaat iets mis.

 

Bij het kiezen van een ontwerper/architect moet u rekening houden met de waarde die zij aan uw project toevoegen, hun honoraria en uw totale bouwbudget.

Hoe berekent u uw honoraria?

Particuliere en ook sommige zakelijke projecten kunnen een van de meest tijdrovende werkzaamheden voor een architect zijn. De eigen woning of werkomgeving van een klant is een zeer persoonlijk project dat om maatwerk vraagt en weinig schaalvoordelen biedt of herhaalde elementen kent.

 

Architecten brengen doorgaans een van de volgende drie soorten vergoedingen in rekening: een honorarium bestaande uit een percentage van de bouwkosten, een vooraf overeengekomen vast bedrag of een vergoeding op basis van bestede tijd.

 

Wij kiezen er doorgaans voor om honoraria in rekening te brengen op basis van de uit te voeren werkzaamheden, verwerkt, besproken en afgestemd in een projectdefinitie en contract, conform De Nieuwe Regeling (DNR), met overeengekomen honoraria voor ontwerp- en tekenwerk, management, directievoering (controle/bewaking van een project) en een vergoeding op basis van bestede tijd voor vergaderingen en eventuele ontwerpworkshops.

 

Onze tarieven zijn afhankelijk van de omvang, de complexiteit en het type werkzaamheden die wij namens u uitvoeren, uw wensen en de gewenste kwaliteit van het opgeleverde gebouw en de mate van betrokkenheid die u van ons wenst. De vergoedingen variëren op basis van deze elementen, maar als professionele dienst weerspiegelt de vergoeding in het algemeen de hoeveelheid tijd die het project nodig heeft.

 

Soms werken wij op urenbasis aan kleine of hele specifieke projecten of haalbaarheidsstudies, terwijl de omvang en complexiteit van het project nog niet bekend is. Over het algemeen beperken we dit tot minder dan 32 uur.

 

Als wij u helpen de omvang of reikwijdte van uw project te verkennen, zijn onze honoraria indicatief voor latere ontwerpfasen, die worden vastgesteld zodra uw project vordert.

Kunnen wij een schatting krijgen van uw honorarium?

Er zijn zoveel factoren die de hoogte van het honorarium bepalen, dat een schatting en procentuele vuistregel moeilijk te hanteren is. Er zijn meerdere stappen nodig om uw eindproduct en wensen in kaders te zetten. Zodat het voor alle participanten van uw project bekend wordt hoe groot, welke sfeer, kwaliteit eindresultaat werkzaamheden en materialen, onder welke voorwaarden dit gerealiseerd dient te worden, welke wensen en opties er mogelijk en gewenst zijn, complexiteit, niveau van installaties, beschikbare tijdframe hiervoor nodig is en met welke experts (externe adviseurs). Uitleg van het hele proces is noodzakelijk om te begrip te krijgen voor af te stemmen organisatiestructuren gekoppeld aan verantwoording, proces en gewenste eind kwaliteit.

 

Dit proces doorlopen wij in de initiatief/consult-fase en wij verwerken dit in een projectdefinitie met een schematische chronologische opzet.

Hoeveel kost de bouw van mijn project?

Wij handelen betrouwbaar, transparant en realiseren ons dat wij de zorg hebben over uw budget, dat we altijd helpen beheren. Wij zijn echter geen kostenprofessionals. Wel kunnen wij u helpen bij het inschatten van een budgetbereik door de kosten van het aantal vierkante meter vloeroppervlak te vergelijken met vergelijkbare projecten die we hebben uitgevoerd, en rekening te houden met de andere kosten die daarmee gemoeid zijn, zoals onderzoeken, ontwerpkosten, experts, onvoorziene kosten en BTW.

 

Wij hebben geen controle over de kosten van de bouw van een project, aangezien deze worden berekend door de bouwer/aannemer die is gekozen om de werkzaamheden uit te voeren. Echter, door slim en strategisch in te steken is meer controle hierover mogelijk. Dit is per opdrachtgever en project verschillend en nimmer vooraf iets over te adviseren.

 

Als u een nauwkeurigere kostenraming nodig heeft in de ontwerpfasen, ondersteunen wij u graag bij het inschakelen van een professionele bouwkostenexpert.

 

De bouwkosten in het algemeen

De kosten voor het uitvoeren van bouwwerkzaamheden zijn momenteel hoger, als gevolg van de Russisch-Oekraïense oorlog, de coronapandemie, etc. Dit is het gevolg van veranderingen in de vraag, tekorten aan arbeidskrachten en de beschikbaarheid en kosten van grondstoffen, en vertoont momenteel geen of enige tekenen van vermindering. Helaas zijn de meeste cijfers die u op internet kunt vinden verouderd. Wij ervaren dat de totale kosten ongeveer het dubbele zijn of iets minder vergeleken met 3-4 jaar geleden.

 

Dat gezegd hebbende, zijn er veel factoren die de kosten van bouwen van uw project bepalen. Deze omvatten:

  • Niveau van uitwerking en hoeveelheid van de te verstrekken informatie aan de bouwer/aannemer en onderaannemers in de vorm van tekeningen, berekeningen, specificaties en contract(en) van de ontwerper/architect en alle benodigde adviseurs/specialisten/experts.
  • De af te stemmen kwaliteit van materialen die u wilt gebruiken en te kiezen fabrikanten en typen van bijvoorbeeld ramen, dak, baksteen, bekleding, keukens, natte ruimtes, vloerafwerking, verwarmingssysteem, woningventilatiesystemen, nutsaansluitingen, meubels, etc.
  • Kosten van arbeid en materialen op het moment van aanbesteding en bouw.
  • Beschikbaarheid van aannemers.
  • Vakkennis en vakmanschap aannemer en onderaannemers.
  • Manier van organiseren en bouwen van en door de aannemer.
  • Te verwachten kwaliteit van uit te voeren werkzaamheden en controle hierop.

Hoelang zal het duren?

Werken met een ontwerper/architect is eerder een proces dan een product. En dat betekent dat het niet zo eenvoudig is als het kiezen van een eindproduct. We kunnen niet altijd bepalen hoelang bepaalde dingen zullen duren, omdat ontwerp en architectuur een samenwerkingsproces behelzen. Soms kunnen projecten lang duren en daarom werken we er hard aan om een nauwe relatie met onze klanten te onderhouden.

Met welke andere kosten moet ik rekening houden?

De voor het project benodigde gespecialiseerde adviseurs en ingenieurs worden rechtstreeks aangesteld en door u betaald. Wij treden op als hoofdontwerper, bouwkundig ingenieur en beheren het proces samen met de overige specialisten, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor hun werk. Betalingen aan anderen, alsmede legeskosten aan de (lokale) overheid, worden doorgaans ook rechtstreeks door u betaald.

Wat zijn onze plichten als opdrachtgever op grond van de bouwregelgeving?

Opdrachtgevers in de bouw dienen zich te houden aan de Omgevingswet, het Besluit bouwwerken leefomgeving, de Omgevingsregeling, (lokale) regels van onder andere het Omgevingsplan en het Waterschap en Europese regels in Nederlandse bouwregelgeving. De gemeente handhaaft de bouwregelgeving door toe te zien op de naleving van de voorschriften, vanaf de vergunningaanvraag tot de oplevering van het bouwwerk. Het beleid hiervoor legt de gemeente vast in een handhavingsplan.

 

Wij voeren onze diensten en werkzaamheden uit volgens De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011), herziening juli 2013. De DNR omvat algemene branchevoorwaarden voor ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde omgeving voor opdrachtgever en -nemer. Het is de beste regeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen adviseurs (architecten en ingenieurs) en u. De DNR is een gezamenlijk initiatief van de Bond van Nederlandse Architecten en NLingenieurs.

 

U vindt de De Nieuwe Regeling 2011 hier.